SchuurpapierXL | Gratis verzending vanaf €50 | Snel geleverd met PostNL
0

Bijlard HPL Primer 500ml Aero

Normale prijs: €22,15 Onze prijs: €16,61(excl. BTW)
+

SKU : 303990
Categories : Primers


Bijlard HPL-Primer® is een professionele HPL-kantenband primer.
Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband. Vergroot de hechting van de hotmelt op HPL-kantenband bij
gebruik van een kantenaanlijmmachine. Droogt transparant op.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
 
GHS02  GHS07         

           GHS02                   GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
aceton
ethylacetaat
· Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Spuitnevel niet inademen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
· 2.3 Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar

Specificaties

1
Rein Techniek Nederland V.O.F. / Schuurpapier XL

Winkel en afhaalmagazijn
HM Coatings / Schildershopxl.nl"/ SchuurpapierXL.nl
Aalsmeerderweg 249B
1432 CM Aalsmeer
T: +31 297 521 676
E: info@hmcoatings.nl

Administratie
Barteldsgaarde 4
3436 RL Nieuwegein
Nederland

M: +316 29 093 085
E: info@reintechniek.nl
E: info@schuurpapierxl.nl

Veilig Online winkelen
Webshop Trustmark

Betaalmethodes

 Visa Betaling  Mastercard Betaling  iDEAL 

mistercash   Sofort Banking 

Wij versturen met

postnl

 

Inschrijven nieuwsbrief