Bijlard PU-2K Polyurethaanlijm 6kg set (5+1)

78.39 (excl. BTW)

SKU: 125339 Category:

Zeer hoogwaardige professionele hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan.
• Universeel.
• Zeer sterk.
• Weer- en (zee)waterbestendig.
• Koude- en hittebestendig.
• Oplosmiddelvrij.
• Spleetvullend.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen 

  GHS07        GHS08
        GHS07                GHS08

Signaalwoord:          Gevaar
Gevarenpictogrammen:
GHS07: Gevaar schadelijke / irriterende stoffen    GHS08: Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen
Gevarenaanduidingen:
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen:
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260 Damp niet inademen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/… wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.2912_bijlardpu2k Component A
2912_bijlardpu2k Component B
2912_docbijlardpu2kmix2x200mlnl

Gewicht 6500 kg
Verpakkingshoeveelheid

1

Scroll naar top