Bijlard PU Bond koker 310ml

8.55 (excl. BTW)

SKU: 303070 Category:

Wegens de beperkte houdbaarheid heeft de Bijlard PU Bond een levertijd van minimaal 5 werkdagen

Bijlard PU-Bond® is een professionele, vullende, watervaste constructielijm op basis van polyurethaan. Door zijn enorme interne sterkte en zijn minimale volumeverandering geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte. Voldoet aan een NEN-EN 204 D4. Bijlard PU-Bond hardt uit door reactie met vocht en vormt een sterke, duurzame en watervaste verbinding. Koker 310ml.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen         GHS07        GHS08
    GHS07                GHS08

Signaalwoord:          Gevaar
Gevarenpictogrammen:
GHS07: Gevaar schadelijke / irriterende stoffen    GHS08: Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen.
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen
Gevarenaanduidingen:
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen:
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260 Damp niet inademen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/… wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.MSDS blad
2979_docbijlardpubondnl

Gewicht 511 kg
Verpakkingshoeveelheid

1

Scroll naar boven