Bijlard houtlijm RS80

143.72490.35 (excl. BTW)

SKU: Bijlard houtlijm RS80 Category:

Zeer hoogwaardige 2-komponenten houtlijm. Verkrijgbaar in een set van 6kg of 33kg.
TOEPASSINGSGEBIED
•Voor het lijmen van dragende constructies en verbindingen van vele houtsoorten (incl. teak en iroko)
waaraan zeer hoge eisen worden gesteld (b.v. botenbouw, gevelplaten.
•Zowel voor binnen- als buitentoepassingen.
•De hars dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met verharder RS80.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
 GHS 05
    GHS08      GHS07

     GHS05               GHS08                 GHS07

Gevarenpictogrammen:
Signaalwoord :
Gevarenaanduidingen : Voorzorgsmaatregelen, Gevaar
H302 + H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 – Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H371 – Kan schade aan organen.
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 – Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P260 – Damp niet inademen.
P304 + P340 + P310 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P301 + P310 + P331 – NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 + P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P305 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 – Achter slot bewaren.
P501 – Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Aanvullende etiketonderdelen
: Niet van toepassing.
:
Gevaarlijke bestanddelen :
Bijlage XVII – Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten
: Niet van toepassing.
Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and phenol fenol resorcinol2903_bijlardhoutlijmrs80harssdsnl
2903_bijlardhoutlijmrs80hardersdsnl
2903_docbijlardrs80nl

Inhoud

,

Scroll naar boven