Bijlard Laklijm V3

11.70205.24 (excl. BTW)

SKU: Bijlard Laklijm V3 Categories ,

Bijlard laklijm V3 is een laklijm op basis van kunstharsdispersie.
Voor kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) gelakt hout of melamine. Verpakking in 500gr en 10kg

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen

GHS02  GHS 05      GHS08
          GHS02                  GHS05                 GHS08

Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding:
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H360Df Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.1/15

Veiligheidsaanbeveling:
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bevat 1-ethyl pyrrolidin – 2 one, 2-DIMETHYLAMINOETHANOL

Aanvullende veiligheidsaanbevelingen:
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
2.3. Andere gevaren
Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.Documentatieblad
MSDS blad

Inhoud

,

Scroll naar boven