Bijlard PU-Classic Constructielijm

7.2475.50 (excl. BTW)

SKU: Bijlard PU-Classic Constructielijm Category:

BIJLARD PU-Classic ® Professionele, vloeibare (Zee) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Ook geschikt voor het lijmen van hout in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D4. Warmtebestendig
• Watervast NEN-EN 204 D4.
• Voorzien van KOMO-certificaat.
• Voor binnen en buiten.
• Weer- en zeewaterbestendig.
• Overschilderbaar.
• Oplosmiddelvrij.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen 

  GHS07        GHS08
        GHS07                GHS08

Signaalwoord:          Gevaar
Gevarenpictogrammen:
GHS07: Gevaar schadelijke / irriterende stoffen    GHS08: Lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen
Gevarenaanduidingen:
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen:
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260 Damp niet inademen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/… wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.Documentatieblad
MSDS blad

Inhoud

,

Scroll naar boven