Heerenlux Glanzende Systeemverf Wit of op Kleur

36.7399.52 (excl. BTW)

SKU: Heerenlux Glanzende Systeemverf Category: Tags ,

Producteigenschappen:
Een aromaatvrije, luchtdrogende, vochtregulerende schilderslak op basis van alkydhars.
Heeft een hoge dekkracht, uitstekende kantendekking en weervastheid.
Zeer goede, directe hechting op hout.
Toepassing:
Voor nieuw werk op hout en onderhoud van bestaande ééncomponent regulerende verfsystemen.
Kleuren:
De meeste producten zijn in alle RAL-kleuren te verkrijgen.Categorieën: Aflak, Systeemverf

Oplosmiddelhoudend

Glansvorm: Hoogglans

U kunt een kleurnummer (RAL, Sikkens, F&B, Little Green, NCS enz.) vermelden in de kassa, in het veld “AANVULLENDE INFORMATIE”

         

           GHS02                   GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 2-butanoxime Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verpakkingshoeveelheid

1

Inhoud

, , ,

Veiligheidsbladen

Heerenlux Glanzende Systeemverf Technisch Blad

Msds Heerenlux Glanzende Systeemverf Nl

Scroll naar boven