Heerenlux High Solid Hoogglans Aflak Wit of op Kleur

36.3791.54 (excl. BTW)

SKU: Heerenlux High Solid Hoogglans Aflak Category:
Wissen

Heerenlux High Solid Hoogglans Aflak is een buitengewoon duurzame hoogglanslak voor buiten met een laag aandeel aan oplosmiddelen.
De uitgebalanceerde bindmiddelcombinatie geeft een sneldrogende, kleurvaste aflak met uitstekende vloeiing, kras- en slijtvastheid, elasticiteit en hoge dekkracht.
Optimale bescherming met zeer langdurig glansbehoud.
Tevens minimale vuilaanhechting en niet-vergelende eigenschappen.

Toepassing:
Op nieuw werk in combinatie met Heerenlux grondverf.
Ook zeer geschikt voor onderhoud van goed hechtende verfsystemen.

Kleuren:
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Verpakkingen:
1000ml. en 2500ml.
Verbruik: ca 14-16m² /ltr.
Bij 20°C/65% RLV stofdroog na 2 uur. Kleefvrij na 4 uur
Overschilderbaar na min. 16 uur.
Verdunning eventueel met terpetine.

U kunt een kleurnummer (RAL, Sikkens) vermelden in de kassa, in het veld  ÄANVULLENDE INFORMATIE”

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
 
GHS02  GHS07         

           GHS02                   GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 2-butanoxime Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verpakkingshoeveelheid

1

Inhoud

, , ,

Scroll naar top