Bijlard Mix Bond 3.4 2K lijmpatroon 50ml

16.45 (excl. BTW)

SKU: 103504 Category:

Bijlard Mix-Bond 3.4 is een professionele super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaatlijm. Door het gepatenteerde mix-systeem ontstaat een unieke lijm voor de meest veeleisende toepassingen.
• Universeel.
• Eindsterkte tot 300 kg/cm2.
• Weer- en zeewaterbestendig.
•Oplosmiddelvrij.
•Spleetvullend tot 3 mm.
•Chemicaliën bestendig.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen

GHS02 GHS 05        GHS07       
              GHS02                         GHS05                               GHS07        

Signaalwoord:          Gevaar
Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam     GHS05: Corrosie      GHS07: Uitroepteken

Etiketteringselementen:
Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van damp vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen .
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.2911_bijlardmixbond34sds-nl
2911_docbijlardbondmix34nl

Gewicht 200 kg
Verpakkingshoeveelheid

1

Scroll naar boven