Bijlard Superbond set lijm/activator

13.25 (excl. BTW)

SKU: 100449 Category:

Is een professionele hoogwaardige 2- Componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.
Flesje van 50gr. lijm en een spuitbus activator van 200ml.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladenGHS02  GHS07
         GHS02                 GHS07        

Signaalwoord:          Waarschuwing / Gevaar

Gevarenaanduiding:
EUH208 Bevat HYDROCHINON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbeveling P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Aanvullende etiket informatie
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat ETHYL-2-CYAANACRYLAAT2905_bijlardsuperbondactivatornl
2905_bijlardsuperbondlijmnl
2905_docbijlardsuperbondnl_1522733651

Gewicht 350 kg
Verpakkingshoeveelheid

1+1

Scroll naar boven