Heerenlux zijdeglans aflak Krasvast wit of op kleur

41.21103.75 (excl. BTW)

SKU: Heerenlux zijdeglans aflak Category: Tags , ,

Andere suggesties…

Producteigenschappen:
Een professionele aromaatvrije zijdeglans schildersaflak op basis van urethaan/ alkydhars met een uitstekende kantendekking.
Heeft een mooi vloeiend vermogen, uitstekende kras– en slijtvastheid, elasticiteit en hoge dekkracht.
Toepassing:
Op nieuw werk in combinatie met Heerenlux Snelgrond of Heerenlux Grondverf.
Voor toepassing als zijdeglans afwerking over Heerenlux Hoogglans Aflak.
Ook zeer geschikt voor onderhoud van goed hechtende verfsystemen.
Kleuren:
De meeste producten zijn in alle RAL-kleuren te verkrijgen.

U kunt een kleurnummer (RAL, Sikkens, F&B, Little Green, NCS enz.) vermelden in de kassa, in het veld “AANVULLENDE INFORMATIE”

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
          

           GHS02                   GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 2-butanoxime Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verpakkingshoeveelheid

1

Inhoud

, , ,

Veilgheidsbladen

Heerenlux Zijdeglans Aflak Krasvast Technisch Blad

Msds Heerenlux Zijdeglans Aflak Nl

Andere suggesties…

Scroll naar boven