Heerenlux zijdeglans aflak Krasvast wit of op kleur

41.21103.75 (excl. BTW)

SKU: Heerenlux zijdeglans aflak Category: Tags , ,

Andere suggesties…

Producteigenschappen:
Een professionele aromaatvrije zijdeglans schildersaflak op basis van urethaan/ alkydhars met een uitstekende kantendekking.
Heeft een mooi vloeiend vermogen, uitstekende kras– en slijtvastheid, elasticiteit en hoge dekkracht.
Toepassing:
Op nieuw werk in combinatie met Heerenlux Snelgrond of Heerenlux Grondverf.
Voor toepassing als zijdeglans afwerking over Heerenlux Hoogglans Aflak.
Ook zeer geschikt voor onderhoud van goed hechtende verfsystemen.
Kleuren:
De meeste producten zijn in alle RAL-kleuren te verkrijgen.

U kunt een kleurnummer (RAL, Sikkens, F&B, Little Green, NCS enz.) vermelden in de kassa, in het veld “AANVULLENDE INFORMATIE”

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
          

           GHS02                   GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 2-butanoxime Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verpakkingshoeveelheid

1

Inhoud

, , ,

Veilgheidsbladen

Heerenlux Zijdeglans Aflak Krasvast Technisch Blad

Msds Heerenlux Zijdeglans Aflak Nl

Andere suggesties…

Scroll naar boven

Werkzaamheden

Beste bezoeker van SchuurpapierXL

Momenteel is bestellen via de webshop niet mogelijk.

Wilt u producten bestellen? Bel of e-mail ons!