Verharder voor de Debrasel 30gr.

5.71 (excl. BTW)

SKU: DEB 51 Category:

Los verkrijgbare extra tube verharder speciaal voor de Debrasil plamuur.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
 
GHS02  GHS07        GHS09 

           GHS02                   GHS07                   GHS09

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS05: Corrosie
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen : dibenzoylperoxide, benzoylperoxide
Gevarenaanduidingen (CLP) :
H242 – Brandgevaar bij verwarming.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 – Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P220 – Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 – Tegen zonlicht beschermen.
P411 – Bij maximaal 25°C bewaren.

Gewicht 25 kg
Verpakkingshoeveelheid

1

Scroll naar boven