Finixa Universele primer TSP 400ml

10.2810.91 (excl. BTW)

SKU: Finixa Universele primer 400ml Categorieën ,

Universele primer in respectievelijk lichtgrijze, middengrijze en donkergrijze kleur, geschikt om af te werken met water- en solventgedragen 1K en 2K lakken, toe te passen op alle ondergronden, ideaal om bij doorschuren snel te herstellen. Is ook ideaal bij spot of panel repair, vooral voor kleinere oppervlakken, aan te brengen in dunne lagen. Indien een dikkere laag gewenst: eerst 1 volle laag aanbrengen op een spuitafstand van 30-35 cm en vervolgens afwerken met een kruiselingse laag op 20 cm afstand. Alle primer spuitbussen zijn voorzien van een speciaal spuitkopje dat een vlakke
vertikaal spuitpatroon weergeeft, vergelijkbaar met een spuitpistool. Primer met hoge viscositeit, dus eerste keer voor gebruik de bus goed schudden. 

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
 
GHS02  GHS07        GHS09 

           GHS02                   GHS07                   GHS09

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS05: Corrosie
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen : Butanon, Aceton, n-butylacetaat
Gevarenaanduidingen (CLP) :
H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 – Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 – Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 – Na het werken met dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen.

227_tsp110-120-130-140tds-finixa-nl_5d81fb32d18af
227_tsp110-sds-nl_5f0ed2d37611c

Kleur

, , ,

Scroll naar boven