Heerenlux Snelgrond Wit of op Kleur

31.7883.79 (excl. BTW)

SKU: Heerenlux Snelgrond Category: Tags ,

Andere suggesties…

Producteigenschappen:
Een universeel toepasbare primer met uitstekende corrosiewerende werking.
Vlot overschilderbaar, hoog dekkend vermogen, goed vullende eigenschappen op hout, uitstekende roestwering op staal, snel drogend en goed schuurbaar.
Overschilderbaar met zowel Heerenlux Hooglans, Heerenlux Zijdeglans als Heerenlux Mat Aflak.
Toepassing:
Als primer/grondverf voor staal, zink, verzinkt staal, hout, aluminium en hard PVC.
Kleuren:
De meeste producten zijn in alle RAL-kleuren te verkrijgen.
U kunt een kleurnummer (RAL, Sikkens, F&B, Little Green, NCS enz.) vermelden in de kassa, in het veld “AANVULLENDE INFORMATIE”

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen
         

   

         GHS02              GHS07 

Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam
GHS07: Uitroepteken
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 2-butanoxime Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verpakkingshoeveelheid

1

Inhoud

, , ,

Veiligheidsbladen

Heerenlux Snelgrond Technisch Blad

Andere suggesties…

Scroll naar boven